เกี่ยวกับงานสัมมนา

Thailand Futurist Conference 2021 งานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษาในมิติต่างๆ สร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านอนาคตศึกษาและผู้ใช้ประโยชน์ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Transforming through Crises”

Thailand Futurist Conference ประจำปี 2021 เป็นงานสัมมนาวิชาการระดับชาติในรูปแบบกึ่งไม่เป็นทางการภายใต้หัวข้อ Transforming through Crises เน้นการนำเสนอองค์ความรู้ ผลการศึกษา และแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านอนาคตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาของประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวข้ามสภาวะวิกฤตการณ์เชิงซ้อนหลากหลายมิติ