วัตถุประสงค์การจัดงาน

รวมรวม เผยแพร่แนวคิด องค์ความรู้ และผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา

สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและนักวิเคราะห์ด้านอนาคตศึกษา และระหว่างผู้ใช้ผลการศึกษาและนักอนาคตศึกษา

สร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านอนาคตศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิชาการและผู้ใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาของประเทศไทย