คณะทำงาน

01

นางธีรีสา มัธวพันธุ์
(รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
ประธานคณะทำงาน

02

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
รองประธานคณะทำงาน

03

รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ แก้วตาทิพย์
(รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
คณะทำงาน

04

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)
คณะทำงาน

05

ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ
(ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
คณะทำงาน

06

ผศ.ดร.ภัณณิณ สุมนะเศรษฐกุล
(ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ)
คณะทำงาน

07

นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
(กรรมการผู้จัดการสถาบันอนาคตไทยศึกษา)
คณะทำงานและเลขานุการ

08

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
(ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
คณะทำงาน

09

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะทำงาน

10

ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะทำงานและเลขานุการ