• ผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชนที่ทำ Future Study, Scenario Planning เพื่อแสวงหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
  • นักวิชาการ/นักวิจัยด้านอนาคตศึกษาในมิติต่าง ๆ และด้านการออกแบบนโยบายและกลยุทธ์
  • ผู้มีประสบการณ์ทำ Foresight/Future Study ด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบเมือง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบนโยบาย การบริหารบุคคล เป็นต้น
  • นักวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  • นักวิชาการด้านการวางแผนและออกแบบนโยบายสาธารณะ การพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม และนักวิชาการที่สนใจ
  • นักวิชาการและผู้ที่สนใจด้านอนาคตศึกษา