Thailand Futurist Conference 2021 งานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษาในมิติต่าง ๆ สร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านอนาคตศึกษาและผู้ใช้ประโยชน์ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Transforming through Crises”

ร่วมจัดโดย
ภายใต้ความร่วมมือกับ